องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการ กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566


    

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายวรวิทย์ ยังคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการ “กำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูลและ น้ำเสีย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางสาววาสนา รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน และนางสาวปาริชาติ ทองจันทรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs Reduce Reuseและ Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

2023-10-31
2023-07-14
2023-06-09
2023-04-07
2023-03-22
2023-02-17
2023-02-10
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-10