องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนมีการจัดโครงการ “อบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกาญจนบุรี และในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววาสนา  รอดตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน บรรยายพิเศษ ในเรื่องการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสาธารณะ  โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้
- มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ
- อำนานหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
- หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ประการ
- หลักนิติธรรม
- หลักธรรมง่ายๆ ในการทำงาน
พร้อมทั้งทำกิจกรรมที่ตอบข้อซักถาม ระบมความคิดด้านจริยธรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนที่เข้าร่วมอบรมได้ทำความเข้าใจร่วมกัน

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11
2024-01-19
2024-01-13
2024-01-08