องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) เพื่อกำหนดแผนและวางแผนแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารขยะ และกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินการธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วม 28 คน
1. ประเด็น/เรื่องการมีส่วนร่วม
    1.1 กำหนดแผนและวางแผนแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน
    1.2 สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
    1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชนในพื้นที่
    1.4 ให้คำปรึกษาการดำเนินงานและกิจกรรมของธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    มีผู้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)
    2.1 ผู้นำชุมชน ประกอบด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 19 คน
    2.2 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จำนวน 9 คน
3. ผลการมีส่วนร่วม
    3.1 มีผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองระกำ และหมู่ที่ 14 บ้านใหม่วังตะเคียน
    3.2 มีผู้นำชุมชนแจ้งความประสงค์ยังไม่พร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 หมู่บ้าน เนื่องจากในบ้านหมู่บ้านมีผู้ประกอบรับซื้อของเก่าอยู่แล้ว และบางหมู่บ้านยังไม่พร้อมเข้าร่วมต้องดำเนินการประชุมและปรึกษากับคนในชุมชนก่อนดำเนินการ
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
   4.1 เห็นควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนก่อน เพื่อให้การประชุมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

2024-05-09
2024-05-08
2024-04-25
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-13
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-11