องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองช่าง

 
นายเสถียร สุดสี
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
 นายประสิทธิ เกตุแก้ว
นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีฉาย
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
นายเดวิท จรจันทึก นายเสกสรร ก้านกิ่ง นางสาวพัชนี บรรดาพิมพ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
นางสาวจารุวรรณ กองแก้ว นายถนอม ย้อยดา นายนิคม ก้านกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา พนักงานขับรถ
 
 
 
นายสุทัศน์  เหล่าเขตต์ 
นายกุ้ง พวงนิน นายคำพันธุ์ พันนะลา
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
   
 
  นายสุระเดช พิลาโท  
  คนงานประจำรถขยะ