องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบลวังตะเคียน
  089- 9229722
 
นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา นางกนิษฐา เจริญผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  086-815-1992
086-066-9208
 
 
นายเสถียร สุดสี นางสาววรนุช วงค์นรินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  082-879-3260
061-410-3073