องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน 524125 คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
สำนักปลัด

 
นางสาววาสนา รอดตา
ปลัดองค์การบรหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  089- 9229722
 
 
นางสาววรนุช วงค์นรินทร์ นางสาวทิพวรรณ์ ศรีมันตะ นายภาณุพงศ์ ปุญญะประสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
 
- ว่าง -   นายสมปราชญ์ โคตรเสน
นิติกรปฏิบัติการ   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
   
 
นางสาวนิศาชล สิงห์ทองดา นางกิตติยา ชมสาร นายเทียนชัย อาสนาทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   
 
นางสาวศรีภาพร แก้วอุดร  นางสาวณฐวรรณ สังชม นางสาวปุยฝ้าย คุ่ยสาหร่าย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวรัชนก  ศรีกอง  นางสาวจีรวรรณ  กันเกรา  นางสาวสุภาภรณ์ ต่างพันธุ์
ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายสมประสงค์ อินเป้ง  นายนิรันดร์ ถิ่นตะเคียน  นางประทวน  เคนด่าน
พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง
 
นายสันติสุข ม่วงงาม 

นายอานนท์ กระจ่างโพธิ์ นายจักรกฤษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
พนักงานขับรถ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนสวน
 
นางสาวนันทิวา  สว่างแสง  นายธรรมนุญ ช่างสอบ

นายกิตติ กองก่ำ

คนงานทั่วไป พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านแก่ง พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านแก่ง
   
  นายรักสกุล แก้วไพฑูรย์  
  พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านแก่งตาโหล