องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรนุช วงค์นรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
     
นางสาวปาริชาติ  ทองจันทรา  
นางสาวอังคณา ศรีปรัง 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
   
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสวัสดิ์   -ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์ดี  นางสาวสุภาวดี แสงกรม นางสาวธารทิพย์ ทาสินธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเนินสูง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านแก่ง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านหนองหอย
 
 
 
นางสาวศิริขวัญ ศรีกอง นางสาวเสาวนีย์ นึกถึง นางสาวสุภัชชา อูสูงเนิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
 ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 

 
นางนิภาภรณ์ อินเบิด นางสาวประภาสิริ คุ่ยสาหร่าย  นางสาวเบญจวรรณ ก่ำคำ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
 
 
 
นางสาวณัฐริกา แซ่โง้ว นางสาวเบญญาภา เวียงคำ นางสาวละมัย ศรีจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขากระแต
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองระกำ
 
 
 
นางสาวธัญภรณ์ เบ็ญพรม  นางสาวกรวรรณ สีสังข์ นางสาวอรวรรณ ศรีสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านคลองระกำ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหนองคล้า
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเนินสูง
 
 
  นายอิทธิพล คำประสพ  
  พนักงานขับรถ