งานบริการส่วนการคลัง

1.คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
หลักการสำคัญ
            1. ต้องมีทรัพย์สิน อันได้แก่
            1.1 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
            1.2 ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
            2. ไม่เข้าข่ายยกเว้น ตามมาตรา 9, 10 และมาตรา 19
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
            1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจหน้าที่รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
            ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน เดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี
            2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบเจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)
            3. ผู้รับการประเมิน ต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับถัดจากวันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
            ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปี
            1. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าสมควร ถือค่าเช่าคือ ค่ารายปี
            2. ทรัพย์สินให้เช่า ค่าเช่าไม่สมควร หรือหาค่าเช่าไม่ได้ ประเมินโดยเทียบเคียง
                        - ค่ารายปีที่ล่วงมาแล้ว
                        - ค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า
            3. กรณีเทียบเคียงแบบ 2 ไม่ได้ อาจใช้มูลค่ทรัพย์สินมาประกอบการประเมินค่ารายปีได้

การอุทธรณ์
            หากผู้รับแบบประเมินไม่พอใจในการประเมินให้รับคำร้องขออุทธรณ์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8)

อัตราโทษของของค่าปรับ
            1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษ ปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี
            2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริง หรือไม่สมบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
            หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
            3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
            3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5%
            3.2 เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
            3.3 เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
            3.4 เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
            3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไป ให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งออกหมายยึด
2.คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่

            เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินอัตราภาษี จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง  ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
            1. ให้เจ้าหน้าที่ของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษยน ของทุกปี
            2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) ภายใน 30
            วัน นับตั้งแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

เอกสารที่ต้องนำมา
            1. โฉนดที่ดินและสำเนา
            2. ใบเสร็จรับเงินของปีก่อน

การลดหย่อน และการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
            1. ที่ดินที่แปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น

            ลดหย่อนได้ 5 ไร่
            ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด
            2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่า หรือปลูกบ้านทำการค้า และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว
            จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ
            1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
            เว้นแต่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบเสียเงินเพิ่ม 5 %
            2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะเสียภาษีน้อยงต้องเสียภาษีเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
            3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง
            ให้เสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
            4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษี
            เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
3.คำแนะนำในการติดต่อเรื่อง ภาษีป้าย
            ประเภท
            1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
            2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอำษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ ตารางเซนติเมตร
            3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
                        - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
                        - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
                        - ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว เสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
            1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปีโดยเสียภาษีเป็นรายปี                                                ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ในยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15
            วัน และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่ วันเริ่มติดตั้ง หรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี
            2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
            3. ถ้าเสียภาษีป้ายเกิน 3,000 บาทจะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้

การอุทธรณ์
            ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นกำร้องอุทธรณืต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป. 4
           ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราโทษและค่าปรับ
           1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี
           2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
           3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินเสียภาษีเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือนของค่าภาษี
           4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
           5. ผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง                                              
           เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นชำระภาษีอากรต่างๆ
           1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
           2. สำเนาโฉนดที่ดิน / สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
           3. สัญญาเช่าทรัพย์สิน / สัญญาเช่าที่ดิน
           4. ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
           5. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
           6. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด / งบดุล
           7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)

กลับหน้าหลัก