ทำเบียบผู้บริหาร อบต.วังตะเคียน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญเรือง  ชั่งสี ประธานกรรมการบริหารฯ พ.ศ.2537-พ.ศ.2541
2 นายประทีป  ทิพรอด ประธานกรรมการบริหารฯ พ.ศ.2541-พ.ศ.2543
3 นายเฉลิมชัย  ชั่งสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2543-พ.ศ.2547
4 นายประนอม  ผันนะรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2547-พ.ศ.2551
5 นายเฉลิมชัย  ชั่งสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พ.ศ.2551-ปัจจุบัน
6      
7      
8      

กลับหน้าหลัก