องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

21  มิ.ย. 2565 จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 13 บ้านเนินหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565 จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565 จ้างป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำแผ่นพับสำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนตำบลวังตะเคียน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 จ้างรถยนต์โดยสาร ดีเซล 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง กค-7785 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565 ซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565 ซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่่นพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565 ซื้อสื่อการเรียนรู้ เครื่องเล่นพัฒนาการ เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท9012 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง แบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 15 บ้านใหม่สำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565 ซื้อโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน เเละประชาชนในตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง