องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

13  มิ.ย. 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2567 จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างซ่อมแซมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 นายเคน แก่นกายศ เลขที่ 6 หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567 ซื้อวัสดุในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 นายสาร ราชพูล เลขที่ 129 หมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567 จ้างเหมาค่าจัดสถานที่การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ พ.ศ.2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567 ซื้อโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง