องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 

30  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านเนินสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 ซื้ออาหารซื้อเสริม (นม) ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตู้ (สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน นข 5416 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5581 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 17 บ้านคลองนางลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566 ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระแต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองระกำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคล้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหอย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566 จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566 จ้างเหมาขุดลอกทางน้ำผ่านท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 14 บ้านใหม่วังตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566 จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ซอยข้างศาลา หมู่ที่ 3 บ้านแก่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง