องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +
นายวรวิทย์ ยังคิด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-1544415
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th
 
  ชื่อ + นางสาววาสนา รอดตา
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 089- 9229722
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th
 
 

  ชื่อ + นางสาววาสนา รอดตา
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 089- 9229722
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th
 
 
  ชื่อ +
นางสาววาสนา รอดตา
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089- 9229722
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th
 

 
  ชื่อ  + นายเสถียร สุดสี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวปาริชาติ ทองจันทรา
  ตำแหน่ง +
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban@wtk.go.th