องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.wtk.go.th
 
 
 


โครงการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินโครงการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 จำนวนทั้งหมด 17 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยการจัดโครงการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน และ อสม. หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ด้วย และมีการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อาทิเช่น การให้บริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า และการบริการด้านการจัดเก็บภาษี และค่าขยะให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมเพื่ออำนวยความสะดวก

2024-06-13
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30